(org. nr.: 925 855 928)

0item(s)

Du har ingen varer i handlekurven.

Product was successfully added to your shopping cart.

Salgsbetingelser

1. Innledning
Definisjoner: Med begrepet Selger menes Hansmark AS. Med begrepet Kjøper
menes et foretak som har en kontrakt med Selger om kjøp av Utstyr. Med
begrepet Utstyr menes de produktene som selges. Med begrepet Kontrakt
menes en bindende avtale om salg av Utstyr. Betingelsene gjelder i den
utstrekning de ikke endres ved skriftlig avtale..

2. Tilbud
Alle tilbud suppleres med en utfyllende skriftlig avtale. Endelig
avtale forutsetter skriftlig en bekreftelse fra Hansmark AS.

3. Tegninger
Alle våre tegninger og beregninger forutsetter riktig bruk av utstyr iht.
monteringsanvisning.

4. Levering og risikoovergang
Kjøper er pliktig til å stille med hjelp og utstyr for lossing ved levering av
salgsmateriellet. Alle leveranser er EXW, incoterms 2000. Forsendelsen
skjer for kjøpers regning og risiko. Økte omkostninger som følge av at
forsendelse må skje på en annen måte enn avtalt eller forutsatt, bæres
av kjøperen.

5. Salgspant.
Selgeren forbeholder seg salgspant i gjenstanden(e) for kjøpesummen
inklusive eventuelle renter, omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg
for kjøperen i forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta gjenstandene
tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Kjøperen er
uberettiget til å råde over gjenstanden - rettslig eller faktisk - på en måte
som forringer salgs-gjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang
jfr. pantelovens § 3-14, til § 3-22.

6. Valutajusteringer
I tilfelle valutajusteringer, forbeholder selgeren seg rett til å endre prisen
med inntil ±2 %.

7. Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden
Dersom kjøperen unnlater å hente/motta leveringsferdig salgsgjenstand
når leveringstiden er inne, er kjøperen uansett forpliktet til å betale avtalt
vederlag. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig
frist og senest innen 10 dager etter å ha vært oppfordret til det, kan selgeren
heve kjøpet og kreve erstatning.

8. Fakturering - Betalingsbetingelser
Fakturaer forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet
er skriftlig avtalt. Ved betaling etter forfallsdato svares det til den enhver
tid gjeldende forsinkelsesrente. Reklamasjon på faktura må skje innen
14 dager etter fakturadato.

9. Erstatning for forsinket levering
For oversittelse av leveringstiden betales ingen form for erstatning.

10. Force majeure
Ved force majeure tilstander vil disse betingelsene ikke gjelde. Som force
majeure regnes situasjoner som blant annet krig, naturkatastrofer,
trafikkvanskeligheter, arbeidskonflikt, militær mobilisering, eksport- og
importrestriksjoner.

11. Undersøkelsesplikt og reklamasjon
Kjøperen er forpliktet til straks å undersøke salgsgjenstanden, jfr.
Kjøpslovens § 31. Reklamasjon på grunn av mangler ved salgs-
gjenstanden som etter kjøpslovens § 32 skal skje innen rimelig tid, anses
for å være foretatt i rett tid hvis den er kommet frem til selgeren senest 14
dager etter leveringen.

12. Rett til avhjelp av mangler
Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel.
Retten til å påberope seg mangler, bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at
den er levert, blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes
skriftlige samtykke. En vanlig anmodning om service eller retting av mangler
er ikke reklamasjon i lovens forstand. Selgeren har rett til å avhjelpe en
kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at han har fått kjøperens
meddelelse om den.

13. Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering
Så fremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid,
har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelsen av hvor-
vidt den medgåtte tid er “rimelig”, skal det tas hensyn til at selgeren skal
ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt
det foreligger en mangel eller feil, og at selgeren har rett ril å overlate til
produsenten å utføre rettingsarbeidet. Såfremt en vesentlig mangel eller
feil ikke blir avhjulpet innen rimelig tid etter at kjøperen har påberopt
seg mangelen eller feilen, har kjøperen rett til å heve kjøpet.

14. Begrensning av erstatningsansvaret
Kjøperen kan ikke kreve noen form for erstatning eller prisavslag av
selgeren, dersom en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet, eller hvis
kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. Dersom kjøperen med rette
hever kjøpet, kan han uansett aldri kreve mer enn betalt kjøpesum tilbake
uten tillegg av renter, mot å stille salgsgjenstanden til selgerens
disposisjon i sitt lokale. Dersom salgsgjenstanden har vært i bruk, skal
selgeren godskrives vanlig leie.
Selgeren er ikke i noen tilfelle pliktig til å svare for direkte eller indirekte
produksjonstap, eller for skader som salgsgjenstanden eller bruken av den
har voldt personer eller formuesgoder.
Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke såfremt selgeren har gjort seg
skyldig i grov uaktsomhet. Kjøperen må føre bevis for de tap han har lidt,
og for at selgeren er ansvarlig.

15. Brukt materiell
Brukt materiell selges i den stand det befinner seg, uten noen form
for garanti.
    Leiebetingelser

1. Innledning
Definisjoner: Med begrepet Utleier menes Hansmark AS. Med begrepet
Leietaker menes et foretak som har en kontrakt med Utleier. Med begrepet
Utstyr menes produktene som leies ut. Med begrepet Kontrakt menes en
bindende avtale om leie av Utstyr. Betingelsene gjelder i den utstrekning
de ikke endres ved skriftlig avtale.

2. Tilbud
Alle tilbud suppleres med en utfyllende skriftlig avtale.

3. Tegninger
Alle våre tegninger og beregninger forutsetter riktig bruk av utleiers utstyr iht.
monteringsanvisning. Angitte mål og vekter, tegninger og skisser gjelder kun
som informasjon hvis ikke annet er spesielt angitt.

4. Erstatningsansvar
Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte produksjons-
tap, eller skade som leieobjektet har forvoldt person eller formuesgoder.
Utleieren er ansvarlig for person og saksskader innenfor hva utleierens
forsikring dekker, eller eventuelt hva våre leverandørers forsikring dekker.

5. Levering og risikoovergang
Leietaker er pliktig til å stille med hjelp og materiell for lossing og lasting
ved levering og retur av utstyr. Transport fra og til utleiers lager skjer for
leiers regning og risiko, selv om det er avtalt at utleier skal besørge transporten.

6. Leieberegning
Leietiden beregnes fom dagen utleid utstyr kontraktsmessig er avtalt.
Leietiden løper til og med den dag utstyret er levert tilbake til utleiers
lager. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris, løper i avtalt periode,
dog min. 30 dager. All leie av utstyr er forbundet med minste leietid eller
minstebeløp på faktura.

7. Reklamasjon.
Leietaker må sende ev. reklamasjon skriftlig senest 4 dager etter mottakelsen
av utstyr. I motsatt fall anses leieobjektet som akseptert uten mangler.

8. Fakturering - Betalingsbetingelser
Leien beregnes per kalenderdag og fakturering skjer pr. måned. Faktura
forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er skriftlig
avtalt. Ved betaling etter forfallsdato svares det til den enhver tid
gjeldende forsinkelsesrente. Reklamasjon på faktura må skje innen 14
dager etter fakturadato.

9. Forsikring
I tiden fra varens avsendelse fra utleiers lager og til tilbakelevering, har
leier den fulle risiko for leieobjektet. I denne forbindelse forplikter
leietakeren å fullverdiforsikre leieobjektet i leieperioden.

10. Varsel om retur av utstyr
Returtidspunkt skal avtales med utleiers kundesenter senest 4 virkedager
før returdato. Dersom retur sendes uten avtale, vil leietaker bli fakturert
merkostnadene.

11. Telling og tellelister
Leier og utleier forplikter seg til å telle utstyr ved ut- og innleveringer.
Leier skal skrive korrekte returlister som følger forsendelsen ved tilbake-
levering. Dersom returlister mangler fra kunden, legges utleiers opptelling
og vurdering til grunn. Manglende utstyr faktureres leietaker.

12. Materiellets tilstand
Alt materiell skal returneres i den stand det var ved utlevering. Rengjøring
og renovering/ reparasjon av returnert utstyr belastes leietaker etter
gjeldende prisliste. Utstyr som er skadet ved retur og som ikke lar seg
reparere, skilles ut som vrak. Leietaker varsles skriftlig om vrak og kan
inspiserer dette innen 7 virkedager.
Deretter vil det bli kastet og leietaker fakturert.

13. Pakking og stabling
Ved retur skal utstyret være sikkert pakket og stablet på kjøretøy. Der
utleier har beskrevet pakkeregler, skal disse følges. Ved mottak av
usikret utstyr, vil sikring skje for leietakers regning, eller mottak kan
bli avvist. 14. Ukurant utstyr Med ukurant utstyr menes utstyr som ikke
tilhører utleier. Mottar utleier slikt utstyr, vil dette bli returnert for
leietakers regning. 15. Besiktigelse av utstyr, service mm. Utleieren
har rett til å besiktige utstyr og foreta ev. service og sertifisering av
dette til enhver tid. Dersom utleier ønsker det, kan utstyr undersøkes
på byggeplassen før tilbakesendelse. Utstyr skal ikke overføres til
andre prosjekter, eller andre byggeplasser, enn avtalt i kontrakt.

16. Force majeure.
Ved force majeure tilstander vil disse betingelsene ikke gjelde.
Som force majeure regnes situasjoner som blant annet krig,
naturkatastrofer, trafikkvanskeligheter, arbeidskonflikt, militær
mobilisering, eksport- og importrestriksjoner.

17. Mislighold
Utleieren er berettiget til å si opp kontrakten med øyeblikkelig
virkning dersom leien ikke betales i rett tid, eller det konstateres
misbruk av ustyret. Straks et mislighold er konstatert, har utleier
rett til straks å hente utstyret uten varsel, og belaste leietaker
for kostnadene, samt full leie for hele den avtalte leieperiode.

18. Fremleie
Leietakeren kan ikke fremleie utstyret eller på annet vis overlate
rettighetene over utstyret til tredjemann (beslagleggelse, pantsettelse).

19. Forbehold om tilgang og supplering av utstyr
Inntil endelig kontrakt foreligger i undertegnet stand, tar utleier forbehold
om at et eller flere av produktene i den aktuelle leieperioden kan være utleid.
Dette gjelder også ved volum avvik og etterbestilling av utstyr som
opprinnelig ikke er dekket i kontrakten.
Revidert 09.02.2017

Link til Norsk PDF versjon
   

Link to English PDF version