(org. nr.: 925 855 928)

0item(s)

Du har ingen varer i handlekurven.

Product was successfully added to your shopping cart.

Salgs og leiebetingelser

Salgsbetingelser

1. Innledning
Definisjoner: Med begrepet Selger menes
Hansmark AS. Med begrepet Kjøper menes et foretak
som har en kontrakt med Selgerom kjøp av Utstyr.
Med begrepet Utstyr menes de produktene som selges.
Med begrepet Kontrakt menes en bindende avtale om
salg av Utstyr. Betingelsene gjelder i den utstrekning de
ikke endres ved skriftlig avtale.


2. Tilbud
Alle tilbud suppleres med en utfyllende skriftlig
avtale. Endelig avtale forutsetter skriftlig en
bekreftelse fra Hansmark AS.


3. Tegninger
Alle våre tegninger og beregninger forutsetter riktig
bruk av utstyr iht. monteringsanvisning.


4. Levering og risikoovergang
Kjøper er pliktig til å stille med hjelp og utstyr for
lossing ved levering av salgsmateriellet.
Alle leveranser er EXW, incoterms 2000. Forsendelsen
skjer for kjøpers regning og risiko. Økte omkostninger
som følge av at forsendelse må skje på en annen måte
enn avtalt eller forutsatt, bæres av kjøperen.


5. Salgspant
Selgeren forbeholder seg salgspant i gjenstanden(e) for
kjøpesummen inklusive eventuelle renter, omkostninger,
avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse
med salget. Selgeren har rett til å ta gjenstandene
tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt.
Kjøperen er uberettiget til å råde over gjenstanden
- rettslig eller faktisk - på en måte som forringer
salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang
jfr. pantelovens § 3-14, til § 3-22.


6. Valutajusteringer
I tilfelle valutajusteringer, forbeholder selgeren seg
rett til å endre prisen med inntil ±2 %.


7. Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden
Dersom kjøperen unnlater å hente/motta leveringsferdig
salgsgjenstand når leveringstiden er inne, er kjøperen
uansett forpliktet til å betale avtalt vederlag. Unnlater
kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig
frist og senest innen 10 dager etter å ha vært oppfordret
til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve erstatning.

8. Fakturering - Betalingsbetingelser
Fakturaer forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato
hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Ved betaling etter
forfallsdato svares det til den enhver tid gjeldende
forsinkelsesrente. Reklamasjon på faktura må skje innen
14 dager etter fakturadato.


9. Erstatning for forsinket levering
For oversittelse av leveringstiden betales ingen form
for erstatning.


10. Force majeure
Ved force majeure tilstander vil disse betingelsene ikke
gjelde. Som force majeure regnes situasjoner som blant
annet krig, naturkatastrofer, trafikkvanskeligheter,
arbeidskonflikt, militær mobilisering, eksport- og
importrestriksjoner.


11. Undersøkelsesplikt og reklamasjon
Kjøperen er forpliktet til straks å undersøke salgs-
gjenstanden, jfr. Kjøpslovens § 31. Reklamasjon på grunn
av mangler ved salgsgjenstanden som etter kjøpslovens
§ 32 skal skje innen rimelig tid, anses for å være
foretatt i rett tid hvis den er kommet frem til selgeren
senest 14 dager etter leveringen.


12. Rett til avhjelp av mangler
Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en
kontraktsmessig mangel. Retten til å påberope seg mangler,
bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert,
blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten
dennes skriftlige samtykke. En vanlig anmodning om service
eller retting av mangler er ikke reklamasjon i lovens
forstand. Selgeren har rett til å avhjelpe en
kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at han har
fått kjøperens meddelelse om den.


13. Kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering
Så fremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil
innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve
kjøpet. Ved bedømmelsen av hvorvidt den medgåtte tid er
“rimelig”, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha
anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse
om hvorvidt det foreligger en mangel eller feil, og at
selgeren har rett ril å overlate til produsenten å utføre
rettingsarbeidet. Såfremt en vesentlig mangel eller
feil ikke blir avhjulpet innen rimelig tid etter at kjøperen
har påberopt seg mangelen eller feilen, har kjøperen rett
til å heve kjøpet.


14. Begrensning av erstatningsansvaret
Kjøperen kan ikke kreve noen form for erstatning eller
prisavslag av selgeren, dersom en kontraktsmessig mangel
blir avhjulpet, eller hvis kjøperen har tapt sin rett til
å heve kjøpet. Dersom kjøperen med rette hever kjøpet, kan
han uansett aldri kreve mer enn betalt kjøpesum tilbake uten
tillegg av renter, mot å stille salgsgjenstanden til selgerens
disposisjon i sitt lokale. Dersom salgsgjenstanden har vært i
bruk, skal selgeren godskrives vanlig leie.
Selgeren er ikke i noen tilfelle pliktig til å svare for
direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skader
som salgsgjenstanden eller bruken av den har voldt personer
eller formuesgoder. Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke
såfremt selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
Kjøperen må føre bevis for de tap han har lidt, og for at
selgeren er ansvarlig.


15. Brukt materiell
Brukt materiell selges i den stand det befinner seg,
uten noen form for garanti.
    

Leiebetingelser

1. Innledning
Definisjoner: Med begrepet Utleier menes Hansmark AS.
Med begrepet Leietaker menes et foretak som har en
kontrakt med Utleier. Med begrepet Utstyr menes
produktene som leies ut. Med begrepet Kontrakt menes
en bindende avtale om leie av Utstyr. Betingelsene
gjelder i den utstrekning de ikke endres ved skriftlig
avtale.


2. Tilbud
Alle tilbud suppleres med en utfyllende skriftlig avtale.


3. Tegninger
Alle våre tegninger og beregninger forutsetter riktig
bruk av utleiers utstyr iht. monteringsanvisning.
Angitte mål og vekter, tegninger og skisser gjelder
kun som informasjon hvis ikke annet er spesielt angitt.


4. Erstatningsansvar
Utleieren fraskriver seg ethvert ansvar for direkte
eller indirekte produksjontap, eller skade som leie-
objektet har forvoldt person eller formuesgoder.
Utleieren er ansvarlig for person og saksskader
innenfor hva utleierens forsikring dekker, eller
eventuelt hva våre leverandørers forsikring dekker.


5. Levering og risikoovergang
Leietaker er pliktig til å stille med hjelp og
materiell for lossing og lasting ved levering og
retur av utstyr. Transport fra og til utleiers lager
skjer for leiers regning og risiko, selv om det er
avtalt at utleier skal besørge transporten.


6. Leieberegning
Leietiden beregnes fom dagen utleid utstyr
kontraktsmessig er avtalt. Leietiden løper til og
med den dag utstyret er levert tilbake til utleiers
lager. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris,
løper i avtalt periode, dog min. 30 dager. All leie
av utstyr er forbundet med minste leietid eller
minstebeløp på faktura.

7. Reklamasjon.
Leietaker må sende ev. reklamasjon skriftlig senest
4 dager etter mottakelsen av utstyr. I motsatt fall
anses leieobjektet som akseptert uten mangler.


8. Fakturering - Betalingsbetingelser
Leien beregnes per kalenderdag og fakturering skjer
pr. måned. Faktura forfaller til betaling 15 dager
fra fakturadato hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
Ved betaling etter forfallsdato svares det til den
enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Reklamasjon
på faktura må skje innen 14 dager etter fakturadato.


9. Forsikring
I tiden fra varens avsendelse fra utleiers lager og
til tilbakelevering, har leier den fulle risiko for
leieobjektet. I denne forbindelse forplikter leie-
takeren å fullverdiforsikre leieobjektet i leieperioden.


10. Varsel om retur av utstyr
Returtidspunkt skal avtales med utleiers kundesenter
senest 4 virkedager før returdato. Dersom retur
sendes uten avtale, vil leietaker bli fakturert
merkostnadene.


11. Telling og tellelister
Leier og utleier forplikter seg til å telle utstyr
ved ut- og innleveringer. Leier skal skrive korrekte
returlister som følger forsendelsen ved tilbakelevering.
Dersom returlister mangler fra kunden, legges utleiers
opptellingog vurdering til grunn. Manglende utstyr
faktureres leietaker.


12. Materiellets tilstand
Alt materiell skal returneres i den stand det var ved
utlevering. Rengjøringog renovering/ reparasjon av
returnert utstyr belastes leietaker etter gjeldende
prisliste. Utstyr som er skadet ved retur og som ikke
lar seg reparere, skilles ut som vrak. Leietaker varsles
skriftlig om vrak og kan inspiserer dette innen
7 virkedager. Deretter vil det bli kastet og
leietaker fakturert.

13. Pakking og stabling
Ved retur skal utstyret være sikkert pakket og stablet
på kjøretøy. Der utleier har beskrevet pakkeregler,
skal disse følges. Ved mottak av usikret utstyr,
vil sikring skje for leietakers regning, eller mottak
kan bli avvist.


14. Ukurant utstyr
Med ukurant utstyr menes utstyr som ikke tilhører
utleier. Mottar utleier slikt utstyr, vil dette bli
returnert for leietakers regning.


15. Besiktigelse av utstyr, service mm.
Utleieren har rett til å besiktige utstyr og foreta
ev. service og sertifisering av dette til enhver tid.
Dersom utleier ønsker det, kan utstyr undersøkes på
byggeplassen før tilbakesendelse. Utstyr skal ikke
overføres til andre prosjekter, eller andre byggeplasser,
enn avtalt i kontrakt.


16. Force majeure
Ved force majeure tilstander vil disse betingelsene ikke
gjelde. \Som force majeure regnes situasjoner som blant
annet krig, naturkatastrofer, trafikkvanskeligheter,
arbeidskonflikt, militær mobilisering, eksport- og
importrestriksjoner.


17. Mislighold
Utleieren er berettiget til å si opp kontrakten med
øyeblikkelig virkning dersom leien ikke betales i rett
tid, eller det konstateres misbruk av ustyret. Straks
et mislighold er konstatert, har utleier rett til straks
å hente utstyret uten varsel, og belaste leietaker
for kostnadene, samt full leie for hele den avtalte
leieperiode.


18. Fremleie
Leietakeren kan ikke fremleie utstyret eller på annet
vis overlate rettighetene over utstyret til tredjemann
(beslagleggelse, pantsettelse).


19. Forbehold om tilgang og supplering av utstyr
Inntil endelig kontrakt foreligger i undertegnet stand,
tar utleier forbehold om at et eller flere av produktene
i den aktuelle leieperioden kan være utleid. Dette gjelder
også ved volum avvik og etterbestilling av utstyr som
opprinnelig ikke er dekket i kontrakten.